Saturday, October 31, 2020


                Members, Collaborators and Friends over the years have included


George Sefer 

Philip Priovolos Tasikas

Christina Papathomidou

Eugene Varaklis

Stavros Ketikoglou

Hope Ketikoglou

Kyriaki Kirkopoulou

Deirdre Ball

Philip Benson

John Markou

Antonia Tsoukala

Petros Maliaras

Panos Lekos

Tatiana Pless

Evangelos Manitakis

Leda Andoniou

Eleni Vargiamidou

Patrick Goulis

Petros Papathomidis

Cevan Long

Hugh McDonald

Theodore Papanestoros

Eleni Antonakou

Alexandros Karagiannidis

A.Karadoumanis

Angelos Klonaris

Sammy Copley

Nikos Zafeiris

Dimitris Tsinafourniotis

Tasos Sarioglou

Charikleia Oursoutzidou

Jack Sefer

Giacomo Ranocchia
Anatolia College

MLS Innovation Inc

Municipal Theater of Veroia

"Mimika Simou" Pharmacy

"Anastasia Asikidou" Photography Studios

"Lifestyle" Shops

"LAOS" Newspaper

DJ Nino Veria Studios

No comments:

Post a Comment